Shek Muhammamd Ali

Blog บันทึกงานแปลและงานเขียน

นะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์ คุฏบะฮ์ ที่ 182

พระผู้สร้างผู้ทรงอำนาจยิ่ง

เป็นคุฏบะฮ์ของอิมามที่กล่าวถึง อำนาจของพระผู้เป็นเจ้า  ความประเสริฐของกุรอาน และการเรียกร้องผู้คนไปสู่การยำเกรงพระผู้เป็นเจ้า

การสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นที่รู้จักทั้ง ๆ ที่ไม่เคยถูกมองเห็น และเป็นผู้สร้างสรรค์ (ทุกสรรพสิ่ง) โดยไม่ทรงลำบากเลย    พระองค์ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งด้วยอำนาจของพระองค์  ทรงทำให้ผู้โอหังทั้งหลายต้องยอมสยบและทรงเป็นนายเหนือผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายด้วยความเมตตาของพระองค์

พระองค์เองที่ทำให้โลกนี้เป็นสถานที่พำนักของสิ่งถูกสร้างทั้งหลาย และทรงแต่งตั้งบรรดาศาสนทูตของพระองค์ไปสู่มวลมนุษย์และญินเพื่อให้บรรดาศาสนทูตเปิดเผยความชั่วร้ายของโลกดุนยาให้เหล่ามนุษย์และญินได้รับรู้  อีกทั้งทรงให้บรรดาศาสนทูตได้มาตักเตือนถึงอันตรายของโลกดุนยา และให้พวกเขายกตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงความบิดพริ้วและความไร้ค่าของการลุ่มหลงอยู่กับความสวยงามของโลกดุนยา  ทรงให้บรรดาศาสนาทูตได้แสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องของการหลงดุนยา และให้พวกเขาได้สาธยายถึงสิ่งที่เป็นบทเรียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีร่างกายที่แข็งแรงและการเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน อีกทั้งทรงให้สำทับเตือนเรื่องฮะลาลและสิ่งที่เป็นฮะรอม  และให้บรรดาศาสนทูตได้กล่าวถึงเรื่องที่พระผู้เป็นเจ้าได้ให้สัญญาไว้กับผู้เคารพภักดีและผู้ฝ่าฝืนเกี่ยวกับสวรรค์ นรก การยกย่อง(ผู้ภักดี) และการเหยียดหยาม (ผู้ฝ่าฝืน)

ฉันขอสรรเสริญพระองค์ เพื่อขอความใกล้ชิดพระองค์ เหมือนดังที่พระองค์ต้องการให้บ่าวพระองค์สรรเสริญ สำหรับทุกสิ่งมีขอบเขตและเป้าหมาย และสำหรับทุกขอบเขตและเป้าหมายมีจุดจบ และทุกจุดจบได้ถูกกำหนดไว้แล้ว

อีกส่วนหนึ่งของคุฏบะฮ์นี้กล่าวถึงความประเสริฐของกุรอาน

กุรอานเป็นผู้บังคับบัญชาที่คอยตรวจสอบ  เป็นผู้สุขุมที่ช่างเจรจา เป็นหลักฐานของพระเจ้าสำหรับสิ่งถูกสร้างทั้งหลาย  พระผู้เป็นเจ้าได้ทำสัญญากับบ่าวให้ทุกคนปฏิบัติตามกุรอาน และให้ทุกคนอยู่ในกรอบแห่งคำสั่งใช้ของกุรอาน และทรงทำให้รัศมีของกุรอานแผ่กระจายอีกทั้งทำให้ศาสนาของพระองค์สมบูรณ์ด้วยกับกุรอาน พระองค์ทรงนำดวงวิญญาณของศาสนทูตของพระองค์กลับคืนไปในสภาพที่ทำภารกิจในการเผยแพร่บทบัญญัติของกุรอานเสร็จสิ้นลงแล้ว  ดังนั้นจงเทิดเกียรติพระองค์ตามที่พระองค์ได้ทรงเทิดเกียรติพระองค์เองเถิด

พระผู้เป็นเจ้าไม่เคยปิดบังสิ่งใดกับพวกท่านเลยเกี่ยวกับศาสนาของพระองค์ พระองค์มิได้วางเฉยกับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงพอใจหรือทรงโกรธกริ้ว นอกเสียจากจะได้แสดงหลักฐานอันชัดเจนและโองการอันหนักแน่นมั่นคงที่จะห้ามปราม (ในสิ่งที่พระองค์ทรงรังเกียจ) และเรียกร้องไปสู่ (สิ่งที่พระองค์ทรงพอใจ)ไว้แล้ว  ความพึงพอใจ  ความโกรธกริ้ว  และบทบัญญัติของพระองค์สำหรับคนในอดีต ปัจจุบันและอนาคตเท่าเทียมกันหมด
พึงรู้เถิด พระผู้เป็นเจ้าจะไม่มีวันพึงพอใจพวกท่านต่อการกระทำที่เคยทำให้พระองค์ทรงโกรธกริ้วกลุ่มชนในอดีตกับสิ่งที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้ และพระองค์ก็จะไม่ทรงโกรธกริ้วกับการกระทำที่พระองค์ทรงเคยพึงพอใจชนรุ่นก่อนกับสิ่งที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้

พวกท่านทั้งหลายจงย่ำเดินไปบนทางอันชัดเจน และพูดตามที่บรรพบุรุษของพวกท่านเคยพูดเถิด  พระผู้เป็นเจ้าทรงประทาน ….. ไว้ให้กับพวกท่านอย่างเพียงพอแล้ว และทรงส่งเสริมและเรียกร้องให้ท่านทั้งหลายขอบคุณต่อความโปรดปรานเหล่านั้นอีกทั้งทรงให้การรำลึกถึงพระองค์ของพวกท่านเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพวกท่านด้วย

เรียกร้องไปสู่การยำเกรง :

พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกร้องพวกท่านไปสู่การตักวา และให้สิ่งนี้เป็นความต้องการสุดท้ายของพระองค์ที่มีต่อปวงบ่าวของพระองค์  ดังนั้นจงกลัวการขัดคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าที่ (การกระทำของพวก)  ท่านทั้งหลายอยู่ในสายตาของพระองค์อีกทั้งชีวิตและทุก ๆ อิริยบทของพวกท่านอยู่ในเงื้อมมือของพระองค์

พระองค์คือผู้ที่ แม้หากคนใดก็ตามทำสิ่งใดในที่ลับตาพระองค์ก็ทรงรู้ และหากพวกท่านทำในที่แจ้งพระองค์ก็จะจดบันทึกไว้ พระองค์ทรงตั้งผู้ดูแลที่จะไม่ละเลยสิทธิ์ของผู้ใดเลยอีกทั้งไม่จดบันทึกเรื่องไร้สาระ

พึงรู้เถิดว่า ผู้ใดก็ตามที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ พระองค์จะเปิดหนทางแห่งความรอดพ้นจากวิกฤตและประทานแสงสว่างให้ในหัวใจอีกทั้งจะมอบสิ่งที่เขารัก (สวนสวรรค์) ให้กับเขาและให้เขาอยู่ในนั้นตลอดไปและจะรับรองให้อยู่ในสถานที่พำนักอันมีเกียรติ ให้อยู่ในที่ที่ตระเตรียมไว้ให้เฉพาะเป็นที่ที่เพดานคือบัลลังก์ของพระองค์ แสงสว่างของสถานที่นั้นคือความสวยงามของพระองค์ แขกผู้มาเยี่ยมเยือนจะมีแต่ทูตสวรรค์ จะมีเพื่อนคือบรรดาศาสดาของอัลลอฮ์ ดังนั้นรีบมุ่งไปสู่วันกิยามะฮ์และจงกอบโกยก่อนความตายจะมาถึงเถิด  ช่างไกล้เหลือเกินที่ความหวังของผู้คนทั้งหลายจะจบสิ้นลง ความตายจะเข้ามาห้อมล้อมเขาประตูแห่งการกลับตัวกลับใจจะถูกปิด เหมือนกับผู้คนที่อยู่ก่อนหน้าพวกท่าน ที่พวกเขาร้องขอการหวนกลับมาโลกนี้อีกครั้งหลังจากความตาย (แต่คำขอไม่ถูกตอบรับ) พวกท่านเป็นเหมือนพวกนักเดินทางที่โลกนี้ไม่ใช่ที่พำนักของท่าน (จงรีบมุ่งไปสู่โลกหน้าเถิด) คำสั่งให้เดินทางถูกอนุมัติแล้ว พวกท่านทั้งหลายมีหน้าที่รวบรวมเสบียงไปจากสถานที่แห่งนี้

พึงรู้เถิดว่า หนังบาง ๆ ที่หุ้มกายอยู่ไม่มีความทนทานต่อไฟนรกหรอก จงมีเมตตากับตัวและเนื้อหนังพวกท่านเองเถิด  ความจริงเรื่องนี้ท่านพิสูจน์ได้ในโลกนี้ ท่านเคยเห็นความทรมานจากคนในหมู่พวกท่านที่ถูกหนามตำ หรือ หกล้มจนได้รับบาดแผลหรือได้รับความทรมานจากคมหินในทะเลทรายหรือไม่ ? แล้วจะทนได้อย่างไรเมื่ออยู่ท่ามกลางไฟนรกสองชั้นที่อยู่ข้างหินร้อนและอยู่ร่วมกับชัยตอนได้อย่างไร ?

โอ้ผู้อาวุโสทั้งหลาย ที่ความอาวุโสมันฝังอยู่ในตัวท่าน ท่านจะทนอยู่ไหวหรือเมื่อยามที่ห่วงไฟถูกเอามาคล้องลำคอทั้งหลาย และเมื่อโซ่ตรวนถูกคล้องที่ลำคอและมือ จนเนื้อที่มือหลุดออกเป็นชิ้น ๆ

โอ้ปวงบ่าวของอัลลอฮ์ จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาเถิด ในเวลาที่ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงก่อนที่ความป่วยไข้จะมาเยือน คิดถึงพระองค์ในยามที่มีความสุขเถิดก่อนที่ความลำบากในชีวิตจะมาเยือน  (ชีวิตของพวกท่านขึ้นอยู่กับการกระทำของพวกท่านดังนั้น) จงเดินไปในหนทางแห่งความเป็นอิสระเถิดก่อนที่ประตูแห่งเสรีภาพสำหรับพวกท่านจะถูกปิดลง จงพยายามเถิด จงตื่นขึ้นในยามค่ำคืนและทานให้น้อยและจงให้ทุกย่างก้าวเป็นการทำงานและจงบริจาคทรัพย์สินที่มีอยู่เถิด จงใช้พละกำลังจากร่างกายของท่านเพิ่มพูนไปยังจิตวิญญาณของตัวท่านเองเถิด และจงอย่าตระหนี่ในเรื่องนี้เป็นอันขาดซึ่งอัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ว่า ถ้าหากพวกท่านช่วยเหลือพระองค์ พระองค์ก็จะช่วยพวกท่าน และจะทำให้พวกท่านยืนหยัดอย่างมั่นคง และยังตรัสอีกว่า มีใครไหมที่จะมอบทรัพย์สินให้กับอัลลอฮ์ เพื่อที่อัลลอฮ์จะได้เพิ่มพูนให้กับเขาหลายเท่าและประทานรางวัลที่ไม่มีข้อบกพร่องให้กับเขา (แต่ให้รู้ไว้ว่า) การขอความช่วยเหลือของพระองค์จากพวกท่านไม่ได้หมายถึงพระองค์ไร้ความสามารถ การขอทรัพย์สินของพระองค์จากพวกท่านไม่ใช่เพราะพระองค์ไม่มี พระองค์ขอความช่วยเหลือในขณะที่กองทัพทั้งบนฟากฟ้าและบนแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และเป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่ พระองค์ร้องขอทรัพย์สินในขณะที่คลังสมบัติทั้งบนฟากฟ้าและแผ่นดินเป็นของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงร่ำรวยและน่าสรรญเสริญ (ใช่แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเพราะการที่พระองค์มีความต้องการสิ่งเหล่านี้) แต่ต้องการที่จะทดสอบพวกท่าน ว่าพวกท่านคนใดเป็นคนดีที่สุด ดังนั้นจงมุ่งมั่นไปสู่การทำดีเถิดเพื่อที่ท่านทั้งหลายจะได้ผู้ใกล้ชิดกับพระองค์ในที่พำนักของพระองค์  อยู่ใกล้กับบรรดาผู้ที่เป็นเพื่อนรักกับบรรดาศาสนทูต และบรรดาทูตสวรรค์จะมาเยี่ยมเยือนเขา อัลลอฮ์จะเมตตาบุคคลเหล่านี้ถึงขนาดที่ว่าหูของพวกเขาจะไม่ได้ยินเสียงเปลวไฟแม้เพียงนิดเดียว พระองค์จะไม่ให้ร่างกายของพวกพบกับความเจ็บปวดอันใดเลย นี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ ที่พระองค์จะประทานให้กับผู้ที่ต้องการมันเท่านั้น พระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยบารมีอันยิ่งใหญ่ ฉันพูดในสิ่งที่ท่านได้ยิน และขออัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือฉันและพวกท่านด้วย พระองค์เพียงพอสำหรับเราแล้วและพระองค์คือเพื่อนที่ดีที่สุด

Advertisements

Filed under: นะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

RSS Unknown Feed

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

Top Posts & Pages

%d bloggers like this: