Shek Muhammamd Ali

Blog บันทึกงานแปลและงานเขียน

ความหมายของคำว่า “อัลลอฮ์”

คำว่าอัลลอฮ์นั้น เป็นคำที่ใช้เฉพาะ สำหรับ ซาตของพระองค์เท่านั้น แต่คำนี้ไม่ได้ถูกใช้เฉพาะในศาสนาอิสลามเท่านั้น เพราะในยุค ญาฮิลียะฮ์ คำนี้ก็ใช้เรียกพระเจ้าเช่นกัน ลุบัยด์ กวีผู้มีชื่อเสียงของอาหรับได้เคยประพันธ์บทกวีไว้บทหนึ่งว่า  “ทุกสิ่งที่ไม่ไช่อัลลอฮ์ล้วนเป็นโมฆะ และทุกสิ่งทั้งหลายย่อมมลายหายสิ้นในที่สุด”
ท่านศาสดากล่าวถึงบทประพันธ์ข้างต้นของลุบัยด์ว่า – เป็นบทกวีที่เป็นสัจธรรมที่สุดเท่าที่ชาวอาหรับได้เคยประพันธ์เอาไว้  และอัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ในโองการกุรอานว่า
และถ้าเจ้าถามพวกเขา ใครเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน” แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่า “อัลลอฮฺ” จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) “บรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺ” แต่ทว่าส่วนมากของพวกเขาไม่รู้ ( ลุกมาน 25) และยังตรัสอีกว่า – นี้สำหรับอัลลอฮ์ตามการอ้างของพวกเขา และนี้สำหรับบรรดาภาคีของพวกเรา( อันอาม 136 )

เกี่ยวกับคำว่า อัลลอฮ์บางท่านเชื่อว่า คำ ๆ นี้มาจากภาษา ซิรยานี (เป็นภาษาเดิมของคัมภีร์ อินญีล)  แต่บางท่านก็เชื่อว่าเป็นภาษาอาหรับ ส่วนคนที่เชื่อว่าคำ ๆ นี้เป็นภาษาอาหรับ มีการถกเถียงกันว่า มีรากศัพย์มาจากคำว่าอะไร หรือถกเถียงกันอีกว่า คำ ๆ นี้เป็นคำที่แสดงถึงคุณลักษณะของพระองค์หรือเป็นคำที่แสดงถึงซาตของพระองค์

แต่นักวิชาการส่วนมากเชื่อว่า คำว่าอัลลอฮ์ในตอนแรกเป็นคำนามที่ใช้เรียกทุกสิ่งที่ถูกกราบไหว้ แต่ต่อมาได้กลายเป็นคำนามเฉพาะที่ใช้เรียกพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น

นักวิชาการร่วมสมัยท่านหนึ่งเชื่อว่าการที่บอกว่าคำว่าอัลลอฮ์เป็นคำนามทั่วไปนั้นเป็นสิ่งที่ผิด โดยได้กล่าวสนับสนุนคำพูดของตัวเองว่า – ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคำว่าอัลลอฮ์หากกล่าวโดยเอกเทศ (โดยไม่มีข้อความข้างเคียงใดๆ)  แน่นอนหมายถึงพระผู้เป็นเจ้าและไม่ได้หมายผู้อื่นที่นอกจากพระองค์ดังนั้นจะเป็นคำนามทั่วไปไม่ได้

หากพิจารณาจากคำกล่าวข้างต้นและคำนึงถึงกฏของการกำหนดคำศัพท์ คำว่าอัลลอฮ์เป็นคำที่ถูกกำหนดมาเพื่อเรียกพระองค์อัลลอฮ์เท่านั้น เพราะหากเราพิจารณาในภาษาอาหรับเราจะไม่เห็นคำใดเลยนอกจากคำว่าอัลลอฮ์ที่นำมาใช้เรียกขานพระองค์เป็นการเฉพาะอย่างเช่นคำว่าอัลลอฮ์

แต่ท่านรอฆิบอิสฟาฮานีมีความเชื่อว่าคำว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นคำที่มีรากศัพท์มีที่มา โดยกล่าวไว้ในหนังสือ มุฟรอดาต ว่า – คำว่าอัลลอฮ์ มาจากคำว่า อิลาฮ์ (اله ) ซึ่งตัวพยัญชนะ ฮัมซะฮ์ (ا   ) ตัวแรก ถูกตัดออกไปโดยเพิ่ม พยัญชนะ อะลีฟและลาม (ال ) เข้ามา  และต่อมาได้กลายเป็นคำนามเฉพาะที่ใช้เรียกพระองค์อัลลอฮ์เท่านั้น ซึ่งที่กลายเป็นคำเฉพาะที่ใช้เรียกพระองค์เป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์เองให้เรียกพระองค์ด้วยชื่อ ตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในกุรอานว่า –

พระเจ้าแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสอง ดังนั้นจงเคารพภักดีต่อพระองค์ และจงอดทนต่อการเคารพภักดีพระองค์สูเจ้ารู้หรือว่ามีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ (มัรยัม 65 )

แต่ในหนังสือมุฟรอดาตยังกล่าวอีกว่า บางคนเชื่อว่า คำว่าอัลลอฮ์นั้นมามีรากศัพท์มาจากคำว่า วะลาฮ์ (ولاه )มีความหมายว่า ความรัก  ซึ่งพยัญชนะ วาว (و ) ถูกเปลี่ยนเป็น ฮัมซะฮ์ ( ا ) โดยนักวิชาการกลุ่มนี้เชื่อว่า การที่คำคำนี้ภายหลังถูกใช้เป็นคำเฉพาะที่ใช้เรียกพระองค์อัลลอฮ์ก็เพราะว่า สรรพสิ่งทั้งหลายนั้นอยู่ภายใต้ความรักของพระองค์และทุกสรรพสิ่งก็มีความรักต่อพระองค์ ด้วยเหตุนี้เองนักวิชาการบางท่าน กล่าวว่า – พระองค์อัลลอฮ์นั้นเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งทั้งหลาย ดังที่โองการกุรอานได้ตรัสไว้ว่า –และไม่มีสิ่งใดเว้นแต่จะสดุดีด้วยการสรรเสริญพระองค์แต่ว่าพวกเจ้าไม่เข้าใจคำสดุดีของพวกเขา (อัสรออ์ 44 ) การสดุดีหมายถึงการแสดงความรัก

บางท่านเชื่อว่า คำว่าอัลลอฮ์มีรากศัพท์มาจากคำว่า อะลิฮ์ (اَلِه ) ซึ่งมีความหมายว่า ความสับสน  หมายถึงบรรดาผู้ใช้สติปัญญาทั้งหลายจะตกอยู่ในความสับสนต่างคนต่างค้นหาพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริง

แต่บางท่านก็เชื่อว่ามาจากมีรากศัพท์มาจากคำว่า อะลาฮ์ ( اَلَه ) ซึ่งมีความหมายว่าผู้สมควรถูกกราบไหว้  แต่อีกบางส่วนก็เชื่อว่าคำว่าอัลลอฮ์มีรากศัพท์มาจากความว่า อิลาฮ์ (اله ) ที่ให้ความหมายว่า ความสงบ เพราะเมื่อใดก็ตามที่รำลึกถึงพระองค์จะทำให้หัวใจสงบ ดังที่พระองค์ทรงตรัสว่า – พึงทราบเถิด! จิตใจจะสงบมั่นด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮเท่านั้นทำให้(เราะอ์ดุ 28)

อย่างที่กล่าวไปแล้วในตอนแรกว่านักวิชาการส่วนมากเชื่อว่าคำว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นคำที่มีรากศัพท์ (مشتق) มีรายงานที่กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหนังสืออุซูลกาฟีย์ที่รายงานจาก ฮิชาม อิบนิ ฮิกัมว่า : มีคนถามท่านอิมามซอดิก (อ) เกี่ยวกับพระนามของอัลลอฮ์ และถามเกี่ยวกับคำว่าอัลลอฮ์ว่าเป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากคำว่าอะไร ท่านอิมามซอดิก (อ) กล่าวตอบว่า โอ้ฮิชาม คำว่าอัลลอฮ์มีรากศัพท์มาจากคำว่า อิลาฮ์ (اله) ซึ่งคำนี้หมายถึงผู้ที่ถูกกราบไหว้นั่นเอง

ถึงตรงนี้พอจะสรุปได้ว่า คำว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นคำที่ใช้เรียกเฉพาะพระองค์อัลลอฮ์เท่านั้น เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควรถูกกราบไว้ที่สุดและพระองค์ทรงดำรงไว้ซึ่งความสมบูรณ์แบบทั้งมวล

มีนักวิชาการได้รวบรวมคุณลักษณะพิเศษที่มีอยู่ในคำว่าอัลลอฮ์ไว้หลายข้อด้วยกันเราจะขอนำเสนอดังนี้

1-      คำว่าอัลลอฮ์เป็นคำที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด

2-      ในกุรอานคำว่าอัลลอฮ์มีสถานะภาพอันสูงส่งที่สุดเหนือกว่าพระนามอื่น

3-      ในการขอดุอาคำว่าอัลลอฮ์เป็นคำที่เป็นที่รักมากที่สุดของอัลลอฮ์

4-      เป็นคำที่จะต้องถูกกล่าวในการปฏิญานตนของมุสลิม

5-      เป็นคำที่ใช้เฉพาะพระองค์อัลลอฮ์เท่านั้น

มีสาวกท่านหนึ่งเขียนจดหมายส่งถึงท่านอิมามซอดิก (อ) โดยได้ถามเกี่ยวกับความหมายของคำว่าอัลลอฮ์ ท่านอิมามซอดิก (อ) ได้เขียนตอบว่า : หมายถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้ดูแลสรรพสิ่งทั้งหลาย

แน่นอนพระองค์ทรงเป็นผู้ครอบครองสรรพสิ่งทั้งหลายในสากลจักรวาล ไม่มีใบไม้ใบใดจะร่วงหล่นมาจากต้นนอกเสียจากว่าจะได้รับอนุญาติจากพระองค์เท่านั้น  ไม่มีเม็ดฝนใดร่วงหล่นจากฟากฟ้า  ไม่มีสายลมใดที่พัดผ่าน  นอกเสียจากมันจะเป็นพระเมตตาของพระองค์ หากวันใดที่พระเมตตาของพระองค์ไม่ส่งมายังสรรพสิ่งทั้งหลายแล้ว จะไม่มีสิ่งใดคงอยู่ได้เลย

ท่านผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านเราจะต้องรำลึกถึงคำว่าอัลลอฮ์และนำคำนี้ให้อยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดเวลาอย่าได้เป็นอย่างเช่นที่ในกุรอานกล่าวว่า : พวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้เป็นดังเช่นบรรดาผู้ที่หลงลืมอัลลอฮ์ เพราะพระองค์จะทำให้เขาหลงลืมแม้กระทั่งตัวของเขาเอง (ฮัชร์ โองการที่ 19)

ท่านผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านอย่าให้ความลุ่มหลงในโลกดุนยาครอบงำเราจนทำให้เราหลงระเริงไปกับมันจนกระทั่งหลงลืมพระองค์ อย่าได้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาเพื่อเราจนกระทั่งทำให้เราคิดว่าเราจะทำอะไรในโลกนี้ก็ได้แม้กระทั้งฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์

ท่านผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านจงมอบดวงใจของพวกเราให้กับพระองค์เถิด แล้ววันหนึ่งเราจะเห็นว่าจิตวิญญานของเราจะผ่องใสและเต็มไปด้วยรัศมีแห่งพระผู้เป็นเจ้า อย่างที่ท่านศาสดายูซุฟ (อ) หนีจากความรักอันจอมปลอมของนางสุไลคอพร้อมกับมอบดวงใจของท่านให้กับอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาเพียงผู้เดียว ในที่สุดท่านศาสดายูซุฟ (อ) ก็ได้กลายเป็นกษัตริย์แห่งอิยิปต์ในที่สุด

ท่านอิมามซอดิก (อ) ได้กล่าวไว้ว่า : จิตวิญานจะถูกยกให้สูงขึ้นเมื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์ ท่านไม่เห็นหรอกหรือว่าแท้จริงบ่าวคนหนึ่งเมื่อเขารำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยดวงใจอันบริสุทธิ์ ม่านที่กั้นระหว่างบ่าวกับพระผู้เป็นเจ้าจะถูกเปิดออก

ท่านอิมามซอดิกยังกล่าวอีกว่า : เมื่อมนุษย์หมกมุ่นอยู่กับภารกิจในโลกดุนยา ก็จะเห็นว่าจะไม่นึกถึงอัลลอฮ์จนในที่สุดหัวใจของเขาก็จะมืดบอด เปรียบเสมือนบ้านร้างหลังหนึ่งที่มืดมนไม่มีแสงสว่างใด ๆ เลย

عنوان مقاله : معنی کلمه  الله
نویسنده : محمد علی   پرادابیات
خلاصه مطالب : بیان نظرات علماء در باره معنی کلمه الله

Advertisements

Filed under: บทความ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

RSS Unknown Feed

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

Top Posts & Pages

%d bloggers like this: