Shek Muhammamd Ali

Blog บันทึกงานแปลและงานเขียน

ซอฮีฟะฮ์ ดุอาบทที่ 1

เป็นการสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
1- การสรรญเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นที่หนึ่งที่ไม่มีจุดเริ่มต้น เป็นองค์สุดท้ายที่ไม่มีจุดสิ้นสุด
2 – พระองค์ผู้ซึ่ง สายตาทั้งหลายไม่สามารถมองเห็นพระองค์ อีกทั้งความคิดของผู้คนก็ไม่สามารถอธิบายคุณลักษณะของพระองค์ได้

3 – พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยพลังอำนาจของอีกทั้งทำให้สรรพสิ่งทั้งหลายบังเกิดขึ้นมาด้วยพระประสงค์ของพระองค์เอง

4 – หลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ชี้นำพวกเขาไปในทางที่พระองค์ทรงประสงค์  นำทางไปสู่หนทางแห่งความรักของพระองค์  สรรพสิ่งทั้งหลายไม่สามารถเดินช้าหรือก้าวล้ำไปเกินจากขอบเขตที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ให้ได้

5 – พระองค์ทรงกำหนดปัจจัยยังชีพสำหรับทุกชีวิตไว้ให้แล้ว ใครก็ไม่สามารถลดทอนในสิ่งที่พระองค์ทรงให้ไว้แล้วได้ และก็ไม่มีใครสามารถเพิ่มเติมในสิ่งที่พระองค์ทรงมิได้ให้ไว้ได้ด้วย

6 – หลังจากนั้นได้ทรงกำหนดช่วงเวลาและอายุไขให้กับทุกสิ่ง และปล่อยให้ทุกสิ่งก้าวเดินไปตามช่วงอายุไขของตัวเอง จนถึงก้าวสุดท้ายและถึงเวลาหมดอายุไข พระองค์จะปลิดวิญญาณและนำพวกเขาไปสู่ผลรางวัลหรือการลงโทษอันน่าสะพรึงกลัว  เพื่อให้คนที่ทำชั่วได้รับผลการกระทำชองเขา และคนทำดีได้ก็ได้รับผลรางวัลตอบแทน

7 – นี่เป็นการแสดงถึงความยุติธรรมของพระองค์ พระนามของพระองค์บริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบยิ่งนัก ความโปรดปรานของพระองค์เป็นที่ชัดเจนยิ่ง  พระองค์จะไม่ถูกตรวจสอบในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำไว้ ส่วนผู้อื่นจะถูกตรวจสอบทั้งหมด

8 – และการสรรญเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้ที่ถ้าหากพระองค์ไม่ทรงสอนให้รู้จักการสรรญเสริญต่อความโปรดปรานและการให้ที่ชัดเจนที่พระองค์ทรงประทานให้กับปวงบ่าว แน่นอนพวกเขาจะใช้ประโยชน์จากความโปรดปรานอีกทั้งได้พบกับปัจจัยยังชีพที่มากมายเหล่านั้นโดยไม่ได้ขอบคุณพระองค์เลย

9 –  ถ้าเป็นเช่นนี้ (การที่มนุษย์ไม่ได้ขอบคุณ) พวกเขาก็จะหลุดพ้นออกจากการเป็นมนุษย์และตกไปอยู่ในกลุ่มของสัตว์เดรัจฉาน เหมือนกับที่อัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ในคัมภีร์อันมั่นคงของพระองค์ว่า พวกเขาเป็นเช่นสัตว์สี่เท้า หรือบางครั้งต่ำกว่านั้น

10 – และการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงได้แนะนำตัวของพระองค์เองให้กับเรา และได้สอนวิธีการขอบคุณพระองค์ให้กับเรา อีกทั้งทรงเปิดประตูความรู้ไปสู่การเป็นผู้อภิบาลของพระองค์ให้กับเรา  ได้ทรงชี้นำให้เราไปสู่ความการแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อเอกานุภาพของพระองค์และปกป้องเราให้พ้นจากความเคลือบแคลงสงสัย

11 – เป็นการสรรญเสริญที่ทำให้เราได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มผู้ที่ทำการสรรญเสริญพระองค์ตลอดเวลา และเป็นการสรรเสริญที่ทำให้เราเดินก้าวล้ำหน้าบรรดาคนที่เคยก้าวนำหน้าพวกเราในเรื่องของการขอความพึงพอใจและขออภัยโทษต่อพระองค์

12 – เป็นการสรรญเสริญที่ให้แสงสว่างกับในเราในนรกอันมืดมนอีกทั้งทำให้หนทางในวันแห่งการฟื้นคืนชีพราบรื่น และทำให้เราได้รับความสูงส่งและมีเกียรติเมื่ออยู่ต่อหน้าบรรดาพยาน ในวันที่ “ทุกคนจะได้รับผลตอบแทนและไม่มีใครกดขี่ใครได้อีก” และในวันที่ ”ไม่มีเพื่อนคนใดจะสามารถช่วยเหลือเพื่อนของตัวเองได้ อีกทั้งจะไม่มีใครช่วยใครได้เลย”

13 – เป็นการสรรญเสริญที่ถูกเขียนไว้ในบัญชีการกระทำของเราให้เราได้ไปถึงตำแหน่ง “อะอ์ลาอิลลียีน” อีกทั้งให้บรรดาทูตสวรรค์ผู้ใกล้ชิดได้เป็นพยาน

14 – เป็นการสรรเสริญที่ทำให้ดวงตาเขาเราพบกับแสงสว่างในวันที่ดวงตาทั้งหลายต้องตะลึงงันกับความน่าสะพรึงกลัวของวันกิยามะฮ์  และทำให้ใบหน้าของเราผ่องใสในวันที่ใบหน้าทั้งหลายต้องหมองหม่น

15 – เป็นการสรรญเสริญที่ทำให้เราได้รอดพ้นจากไฟนรกอันเจ็บปวดและได้เข้าไปอยู่เคียงข้างความโปรดปรานอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์

16 – เป็นการสรรญเสริญที่ทำให้เราได้อยู่ร่วมกับบรรดาทูตสวรรค์ผู้ใกล้ชิดพรองค์ ในสถานพำนักอันเป็นนิรันดร์ที่จะคงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน  ให้เราได้อยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยความโปรดปรานอันไม่มีวันจบสิ้นอีกทั้งได้อยู่ร่วมกับบรรดาศาสดาของพระองค์

17 – การสรรญเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้ที่ได้ทรงเลือกสรรความสวยงามของบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายให้ไว้สำหรับเรา และได้ทรงประทานปัจจัยยังชีพที่บริสุทธิ์ให้กับเรา
18 – และทรงทำให้เราอยู่เหนือและมีคุณสมบัติพิเศษกว่าสรรพสิ่งถูกสร้างทั้งหลาย และหลังจากนั้นพระองค์ทรงให้ทุกสรรพสิ่งอยู่ภายใต้คำสั่งของเรา และทรงทำให้สรรพสิ่งที่หลายเชื่อฟังพวกเรา

19 – การสรรญเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้ที่ได้ปิดประตูแห่งความต้องการอื่นให้กับเรายกเว้นประตูไปสู่พระองค์เท่านั้น  แล้วเราจะขอบคุณพระองค์อย่างไร แล้วเมื่อไหร่เราจะสามารถแสดงความขอบคุณต่อพระองค์ได้  ไม่มีทางเลย   เมื่อไหร่กัน ?

20 – การสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้ที่ทรงประกอบเครื่องมือในการเปิดและเครื่องมือในการปิดไว้ในร่างกายของเรา และได้มอบพลังในการใช้ประโยชน์กับช่วงชีวิตที่มีอยู่ให้กับเราด้วย อีกทั้งพระองค์ทรงสร้างร่างกายสำหรับการทำงานให้กับเราด้วย และยังให้เราได้ดื่มด่ำกับปัจจัยยังชีพอันบริสุทธิ์และด้วยกับความประเสริฐของพระองค์ทำให้เรามีพละกำลังอีกทั้งทรงมอบความโปรดปรานต่าง ๆ ของพระองค์ให้เป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตอีกด้วย

21 – และหลังจากนั้นพระองค์ทรงสั่งใช้เราในกิจการต่าง ๆ เพื่อทดสอบความภักดีของเรา และยังสั่งห้ามเราในกิจการต่าง ๆ เพื่อทดสอบการขอบคุณของเรา เมื่อเราขัดขืนคำสั่งชองพระองค์และขึ้นขี่หลังความดื้อรั้นต่อพระองค์ แต่พระองค์ก็มิได้รีบร้อนที่จะลงโทษและตอบแทนการกระทำชองเราเลย ด้วยกับความยิ่งใหญ่และความเมตตาของพระองค์ทรงผ่อนผันให้กับเรา และด้วยความอดทนและความปราณีของพระองค์ทรงให้โอกาสกับเรา และรอคอยการกลับตัวกลับใจของเราเสมอ

22 – การสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้ที่ชี้นำเราไปสู่หนทางแห่งการเตาบะฮ์หนทางที่เราจะไม่เข้าถึงมันได้นอกจากความปราณีของพระองค์เท่านั้น

23 – วิถีการตอบรับการเตาบะฮ์ของอัลลอฮ์ต่อชนรุ่นก่อนมิได้เป็นเช่น (สมัย) นี้ (ในชนยุคเรา) พระองค์ทรงมองข้ามสิ่งที่เราไม่มีความสามารถที่จะกระทำมันได้ พระองค์ทรงกำหนดหน้าที่ให้กับเราตามความสามารถที่เรามี มิได้ทรงบังคับเรานอกจากในสิ่งที่ง่ายดายสำหรับเรา  และพระองค์ก็มิได้ปล่อยให้เราได้มีข้ออ้างด้วย

24 – ดังนั้นในหมู่พวกเราคนที่จะพินาศคือคนที่ขัดขืนคำสั่งอัลลอฮ์ คนที่จะพบกับความผาสุขคือคนที่หันหน้าเข้าหาพระองค์

25 – ขอสรรเสริญอัลลอฮ์ ด้วยการสรรเสริญที่บรรดาทูตสวรรค์ผู้ใกล้ชิดได้สรรเสริญพระองค์ และด้วยการสรรเสริญที่ผู้ที่มีเกียรติที่สุดในหมู่สรรพสิ่งทั้งหลายได้สรรเสริญพระองค์ไว้
26 – เป็นการสรรเสริญที่สูงส่งเหนือการสรรเสริญใด ๆ เสมือนกับที่พระองค์สูงส่งเหนือสรรพสิ่งทั้งหลาย

27 – และฉันขอสรรเสริญพระองค์แทนความโปรดปรานที่ทรงประทานให้เรารวมทั้งบรรดาปวงบ่าวรุ่นก่อนและปัจจุบัน และฉันขอสรรเสริญพระองค์ตามจำนวนความรู้ของพระองค์ที่มีต่อสรรพสิ่งทั้งหลาย และสรรเสริญแทนทุกความโปรดปรานของพระองค์ทั้งหมด

28 – เป็นการสรรเสริญที่ไม่มีจุดสิ้นสุดจนกว่าจะถึงวันกิยามะฮ์ เป็นการสรรเสริญที่ไม่มีขอบเขตจำกัดและไม่สามารถนับคำนวนได้อีกทั้งต่อเนื่องไม่มีวันขาดตอน

29 – เป็นการสรรเสริญที่เป็นสื่อนำทางไปสู่การเชื่อฟังและการขออภัยโทษต่อพระองค์ และเป็นแรงจูงใจไปสู่การได้รับความพึงพอใจและการได้รับการอภัยโทษจากพระองค์ อีกทั้งเป็นหนทางไปสู่สวนสวรรค์ เป็นที่พำนักในวันแห่งการตอบแทน เป็นทางรอดพ้นจากความโกรธกริ้ว เป็นผู้ช่วยเหลือในการเชื่อฟังพระองค์ เป็นผู้ช่วยห้ามไม่ให้ไปสู่การขัดขืนคำสั่งพระองค์ และเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์

30 – เป็นการสรรเสริญที่ยกให้เราขึ้นไปอยู่กับบรรดาผู้ใกล้ชิดที่มีแต่ความผาสุข  และเป็นการสรรเสริญที่ทำให้เราได้อยู่ในแถวของบรรดาผู้เสียชีวิตด้วยคมดาบของศัตรูของพระองค์ แท้จริงพระองค์คือเจ้านายแห่งปวงศรัทธาชนและคือผู้ได้รับการสรรเสริญ

عنوان مقاله : ترجمه صحیفه سجادیه دعا اول
نویسنده : محمد علی   پرادابیات

Advertisements

Filed under: ซอฮีฟะฮ์ ซัจญาดียะฮ์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

RSS Unknown Feed

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

Top Posts & Pages

%d bloggers like this: